1- تصفیه آب صنعتی نیروگاه های فارس، خوی، شریعتی و نیشابور (شرکت مپنا)

2- آب صنعتی نیروگاه اصفهان بروش نمک زدایی (RO)

3- تصفیه خانه آب نرم شرکت سوخت اصفهان

4- نمک زدایی (RO) میدان نفتی آذر
ظرفیت: 8200m3/d
ظرفیت: 7500m3/d
ظرفیت: 1080m3/d
ظرفیت: 865m3/d

Address

4th.Floor,No497,After 2nd Narenjestan

St.Pasdaran Avenue,Tehran,Iran 

+982126544000

+982126126089

 HR & Employment: hr@avegroup.net

Others: info@avegroup.net

Saturday to Wednesday 7:30 AM - 05:00 PM