مدیر مالی و اداری

جناب آقای مانی هامرز


رئیس هیئت مدیره

جناب آقای مهندس داوود پورجم


مدیر عامل

جناب آقای مهندس میرفخرالدین مهدوی


Address

4th.Floor,No497,After 2nd Narenjestan

St.Pasdaran Avenue,Tehran,Iran 

+982126544000

+982126126089

 HR & Employment: hr@avegroup.net

Others: info@avegroup.net

Saturday to Wednesday 7:30 AM - 05:00 PM